Добре дошли!

Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза в Министерството на правосъдието на Република България през 2010 г.

Учредителите на Фондацията ръководят водещи европейски и български неправителствени организации, които работят в областта на укрепване на публичната администрация, насърчаване на сътрудничеството и интеграцията в Европа и работата на ниво български местни власти и университети.

Стратегията на Фондацията е да действа като активен неутрален орган за координация, който може да улесни създаването на местни, регионални, национални и международни платформи, където обществените организации, бизнеса, общностите и академичните организации могат да си сътрудничат стратегически в усилията си да подпомогнат регионалния и национален растеж.

Мисия

Мисията на Фондацията е да подкрепя европейската интеграция чрез насърчаване на иновациите, развитие на човешкия капитал и териториалните природни и производствени ресурси.

Основни цели

Фондацията приема, че:

 • Опазването на околната среда е в основата на устойчивото развитие;
 • Силното партньорство, например асоциациите на МСП и като цяло организациите на гражданското общество, са от основно значение за разработването на политика с висока степен на социално и икономическо въздействие;
 • Науката, иновациите и технологиите са жизнено важни за икономическото развитие и качеството на живот;
 • Обменът на добри практики в областта на публичния и частния сектор в европейските страни е основа за създаването на ефективно управление;
 • Международното сътрудничество с подкрепата на програмите на ЕС е важен инструмент със синергиен ефект върху развитието на международните отношения;
 • Изследователската дейност е основен параметър на икономическото развитие.

При тези предпоставки, Фондацията определя като свои стратегически цели:

 • Опазване на околната среда
 • Интегриране на нови технологии
 • Засилване на международното сътрудничество
 • Подкрепа на изследователската дейност и създаване на съответна заетост
 • Подкрепа на публично-частното партньорство (ПЧП) и инвестиционни проекти
 • Подкрепа на проекти в областта на международната сигурност

Специфични цели

 • Приемане ролята на посредник при възникнало противопоставяне между институциите, свързано с проблемите на обществената дейност и намиране на научно приемливо оптимално решение.

 • Предоставяне на консултантска помощ и процедури на съответните институции, които се отнасят до дейността на общността и опазването на нейната природна, културна и антропогенна среда.

 • Изследване и популяризиране на предложения и научно обосновани съвети към държавните институции за подобряване, модернизиране и по-голяма гъвкавост на законовата рамка, която определя развитието на регионите, иновативните технологии за възстановяване на ландшафта, с цел привличане на инвеститори и подобряване на националната икономика.

 • Засилване на сътрудничеството между научно-изследователските институти (университети, технологични институти, изследователски институти и центрове) и общностите, решаване на проблемите и перспективи за икономически растеж.

 • Насърчаване на обществената дейност, развитие на съответни бизнес умения, подкрепа на сътрудничеството на европейско и международно ниво (клъстъри), търсене и разпространение на иновативно ноу-хау по отношение на методите и техниките на противопоставяне на природно-икономическите последици от обществената дейност, насърчаване на научните изследвания и използване на техните резултати.

 • Провеждане на информационни мероприятия в училищата и образователни семинари пред широка аудитория. Информиране на обществеността чрез рекламни кампании и популяризиране на научните становища чрез медиите. Информиране на представителите на местната власт за компенсаторните печалби от ръста на обществената дейност, методите за минимизиране на отрицателните последици за околната среда и нейното възстановяване.

 • Внедряване на европейски и други проекти, които водят до гарантиране на устойчиво развитие, международна сигурност, подобряване качеството на живот и околната среда, укрепване на гражданското общество, подобряване на рационалното използване на природните ресурси, по-широко използване на възобновяемата енергия, интегриране на нови технологии в услуга на социално-икономическото развитие, младежки инициативи, подобряване на човешките ресурси и подкрепа на предприемачеството, което зачита човешките ценности.

Новини


Връзки