Публикации >> Документи на ЕС

Европейски Съвет

Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември 2018 г.) - Заключения

Заседание на Европейския съвет (14 декември 2017 г.) - Заключения

Заседание на Европейския съвет (28 юни 2016 г.) — Заключения

Проект "Европа 2030" - Предизвикателства и възможности. Доклад до Европейския съвет от групата за размисъл относно бъдещето на ЕС през 2030 г.

Европейски съвет – 16-17 декември 2010 – Заключения (на английски език)

Европейски съвет – 17 юни 2010 – Заключения

Становище на Комитета за социална закрила относно социалното измерение на стратегия"Европа 2020"

Препоръка на Съвета относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза


Европейска комисия

Работна програма на Комисията за 2018 г.

Нови инициативи за завършване на работата по 10-те приоритета на председателя Юнкер и инициативи, стартирани в перспективата на 2025 г. (на английски език)

Приоритетни неприети предложения, които изискват бързо приемане от Парламента и Съвета (на английски език)

Състояние на Съюза 2017 г.

Вече 278 млрд. евро бяха изразходвани в полза на реалната икономика в Европа по линия на европейски структурни и инвестиционни фондове

Стратегически доклад за 2017 г. относно изпълнението на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове (на английски език)

Приложения към Стратегическия доклад за 2017 г. относно изпълнението на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове (на английски език)

Работен документ на комисията към Стратегическия доклад за 2017 г. относно изпълнението на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове (на английски език)

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав

Стратегия за Дунавския регион: истории на успеха

План за инвестиции за Европа - Текущо състояние (на английски език)

Състояние на Съюза 2016 г.: Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж

Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции

Цели по "Европа 2020"

Доклад на Европейската комисия за 2011 г. за конкурентноспособността на "Съюза за иновации" - България (на английски език)

Механизъм за свързване на Европа: Европейската комисия приема план за 50 млрд.евро за укрепване на европейските мрежи

Зелена Книга: от предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите

Европейско финансиране на научноизследователската дейност и иновациите: Комисията провежда допитване за радикални промени, които да доведат до повече растеж и заетост

Европейско финансиране на научноизследователската дейност и иновациите: допитване на Комисията относно Зелената Книга (на английски език)

ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
(на английски език)


Управление, инструменти и политически цикъл на стратегия "Европа 2020"
(на английски език)


Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия "Европа 2020"

Препоръка за: Препоръка на Съвета от 27.4.2010 година относно основните насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза
Част I на Интегрирани насоки Европа 2020


Предложение за: Решението на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки; Част II на Интегрирани насоки Европа 2020

Водеща инициатива на стратегията "Европа 2020"; Съюз за иновации

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Енергетика 2020: Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика

Напредъкът за постигане на целите по протокола от Киото

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите съгласно член 14, параграф 2 от Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети

Оценка от 2010 г. на изпълнението на плана за действие на ЕС за опазване на биологичното разнообразие

"Младежта в движение" - Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване

Доклад на Комисията относно субсидиарността и пропорционалността
(17-ти доклад относно "по-доброто законотворчество" за 2009 година)


Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: За Акт за единния пазар; за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика; 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас

Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията
Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие


Рамка на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор

Данъчно облагане на финансовия сектор

Преглед на бюджета на ЕС

Меморадум за разбирателство по отношение на координиран подход за финансиране на градското обновление и развитие за програмния период 2007-2013 г. на структурните фондове на Общността между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Съвета на Европейската банка за развитие (на английски език)

Меморадум за разбирателство по отношение на координиран подход за подобряване на достъпа до финансиране за микро до средни предприятия в региони с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие (JEREMIE) между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (на английски език)

Меморандум за разбирателство по отношение на JASPERS между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (на английски език)


Комитет на регионите

Политически приоритети на Европейския комитет на регионите 2015 - 2020
(на английски език)


“Да инвестираме и създаваме връзки” - 7-a европейска среща на високо равнище на регионите и градовете в Братислава
8-9 юли 2016 г. (на английски език)


Ръководство на Комитета на регионите за регионалните иновационни екосистеми (на английски език)

Резултати от консултацията на OИСР и Комитета на регионите с поднационалните равнища на управление (на английски език)

Първи мониторингов доклад на КР по стратегията "ЕВРОПА 2020" - окончателен

Първи мониторингов доклад на КР по стратегията "ЕВРОПА 2020" – точка 5А

Първи доклад на Комитета на регионите относно наблюдението на стратегията "ЕВРОПА 2020" – точка 5Б

"Териториални пактове и наблюдение на стратегията "ЕВРОПА 2020" на местно равнище – точка 7А

Териториални пактове за постигане на целите на стратегия "ЕВРОПА 2020" – точка 7Б

План за действие на платформата за наблюдение на "ЕВРОПА 2020" – точка 7В

Резолюция на Комитета на регионите относно "По-голямо участие на местните и регионалните власти в стратегията Европа 2020"

Резолюция на Комитета на регионите относно "За по-добър инструментариум за прилагане на стратегията"ЕС 2020": интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетост на държавите-членки и на Европейския съюз"

"План на Комитета по регионите и Европейската комисия за Европа 2020: Думата имат градовете и регионите в ЕС с поглед към пролетния европейски съвет и след него" - Точка 6

"Насърчавайте държавите-членки да сключват териториални пактове", председателят на ЕК Барозу призова пленарната асамблея на КР

Прогнозно проектостановище на Комитета на регионите относно "Ролята на регионалните и местните власти в бъдещата политика в областта на околната среда"

Становище на Комитета на регионите относно "Ролята на градското обновление за бъдещето на развитието на градските райони в Европа"

Инструменти за насърчаване на успешното управление и партньорство
(на английски език)


Проектостановище на Комитета на регионите относно "Измерване на напредъка – отвъд БВП"

КР настоява за оценка на териториалното въздействие на всички части от бъдещата ОСП


Новини


Връзки