Проекти>>Семинар 4-5 октомври 2010

Социалната икономика – средство за преодоляване на социалното изключване; Състояние в България;
Опитът на Италия и Европейската социална политика: Европейски социален фонд и идеи за новия програмен период 2014-2020 година


Програма


Презентации:


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика


Информиране на обществеността и образование за развитие в Европа


Социалната икономика – средство за преодоляване
на социалното изключванеСоциалната политика през погледа на децата и семействата –
постижения и трудностиЕвропейската социална политика в перспективите на Стратегия Европа 2020Новини


Връзки